همایشها  >  سمپوزیوم تخصصی مواد سرطان زای پیرامون ما

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برگزار میکند.

اطلاعات بیشتر در: سایت سمپوزیوم

برنامه سمپوزیوم تخصصی

پوستر سمپوزیوم.jpg