همایشها  >  جشنواره پزشکی فرد محور

قابل توجه محققان، دانش پژوهان جوان و دانشجویان. موضوع آثار: بیان ایده ها و طراحی فناوری های جدید


photo_۲۰۱۷-۱۱-۲۵_۱۵-۱۷-۲۲.jpg