فعالیت های انجمن در سال 1390


1-برگزاری هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران 27-29 مهر90
اهم مطالب ارائه شده :
1-سرطان پستان – سرطان ناحیه سر و گردن
2-  Nursery of cancerانکولوژی پرستاری حاوی مطالب متعدد و تازه  در طی سه روز در سالن های مخصوص سرطان ها و عوارض ناشی از درمان جراحی – شیمی درمانی و رادیوتراپی و راه های اداره کردن آنها
3-سرطان با منشا ناشناخته مرداد90- سمینار یک روزه
4-نحوه برخورد با اورژانس های انکولوژی شهریور90 – سمینار یک روزه
5- تازه های تشخیص و درمان مثانه  آذر90-سمینار یک روزه
6- همکاری در برگزاری همایش سالانه سرطان پستان با مرکز شبکه تحقیقات سرطان
7-همکاری در برگزاری همایش سالانه انجمن جراحان عمومی
8-همکاری در برگزاری همایش سرطان پستان با مرکز جهاد دانشگاهی