فعالیت های انجمن در سال 1388

1-پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران همراه با یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران در 30-28 مهرماه تهران که با بیش از 1800نفر شرکت کننده برگزار شد که برنامه شامل انکولوژی اطفال ، سرطان های دستگاه گوارشی ، تومورهای پوست، سرطان زنان ، پستان
در قسمت پرستاری مسائل مربوط به درمان ها و عوارض ناشی از آن در طی سه روز کارگاه
2-همکاری با مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برگزاری کنگره بین المللی پستان در اسفند88
3-همکاری با انجمن رادیوتراپی انکولوژی در برگزاری کلینیکال انکولوژی در دی ماه 88
4-سمینار یک روزه تازه های تشخیص و درمان تومورهای نوروانکولوژی دستگاه گوارش پنجشنبه اول مرداد 88
(NETǀ )