انتشارات انجمن علمی سرطان ایران


کتاب سرطان و راه های پیشگیری

افزایش بروز سرطان در دهه های اخیر در سطح جهان رابطه مستقیم با تغییرات عمده ای دارد که در نوع تغذیه و شیوه زندگی مردم در جوامع مدرن و صنعتی و نیمه صنعتی به وجود آمده است. پس منطقی است که با افزایش آگاهی از نوع تغییرات به وجود آمده در محیط زیست در جامعه خود و با انتخاب شیوه زندگی سالم بتوان در پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان ها اقدام عملی انجام داد.

  • فصل اول: تغذیه و پیشگیری از سرطان
  • فصل دوم: سوخت و ساز سلولی
  • فصل سوم: عوامل محیط زیستی و سرطان
  • فصل چهارم: رفتار
  • فصل پنجم: شیوه زندگی
  • فصل ششم: پیری
  • فصل هفتم: طب سنتی ایران و گیاهان دارویی

کتاب الکترونیکی مجموعه چکیده مقالات و سخنرانی های همایش سرطان و پیشگیری سال 93

بولتن انجمن ویژه هشتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران

کتاب خلاصه مقالات هشتمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و دومین همایش سالانه انجمن سرطان ایران - سال 85

کتاب خلاصه مقالات نهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و سومین همایش سالانه انجمن سرطان ایران - سال 86

کتاب خلاصه مقالات دهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و چهارمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران -سال 87

کتاب خلاصه مقالات یازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و پنجمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران -سال 88

کتاب خلاصه مقالات دوازدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران -سال 89

کتاب خلاصه مقالات سیزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران -سال 90

همایش سالانه آسیب شناسی ایران -سال 84

نحوه برخورد با اورژانسهای انکولوژی

شیمی درمانی - سرطان به زبان ساده 1

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
ویژه نامه روز دوم - 28 مهرماه 1390

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
ویژه نامه روز اول - 27 مهرماه 1390

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
ویژه نامه روز اول - 26 آبانماه 1389

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره سیزدهم -اسفندماه 1390

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره دهم - مردادماه 1390

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره هشتم - بهمن 1389

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره هفتم - دیماه 1389

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره سوم - شهریور و مردادماه 1389

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره دوم - تیر 1389

نشریه داخلی انجمن سرطان ایران
شماره اول - خرداد 1389