همایشها  >  سمینار دیدگاه های نوین در سرطان پروستات

برنامه علمی انجمن سرطان ایران تحت عنوان ((کارگاه سرطان پروستات )) 7الی 8 آبان در جزیره کیش برگزار می گردد.

برنامه علمی انجمن سرطان ایران تحت عنوان ((کارگاه سرطان پروستات )) 7الی 8 آبان در جزیره کیش برگزار می گردد.