فعالیت های انجمن در سال 1394


1-برگزاری اولین سمینار یک روزه  ICA-ESMO & ASCO updates 2015 در 30 مهر 1394 که این برنامه  در سال های آتی سالانه برگزار خواهد شد.


2-همکاری با مرکز تحقیقات  اورولوژی در برگزاری همایش سالانه تازه های پروستات در 15 مرداد 1394

3- مشارکت در برگزاری همایش تازه های تشسخیص و درمان سرطان سرویکس-بیمارستان بوعلی در تاریخ 14 و 15 مرداد1394

4- مشارکت در برگزاری دهمین کنگره انجمن جراحان عمومی در تاریخ 21 تا23 مرداد 1394

5- مشارکت با مر کز تحقیقات سرطان در برگزاری دومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش درتاریخ 22-24 مهر 1394

6-مشارکت در برگزاری هشتمین کنگره پستان جهاد دانشگاهی 6- 8 آبان 1394

7-برگزاری  سمینار پروستات در کیش در تاریخ 6-8 آبان 1394

8-مشارکت  با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 5 الی 7 اسفند ماه1394

9- مشارکت  با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری  دومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ 22-24 مهر 1394

10-مشارکت در برگزاری دهمین کنگره کلینیکال انکولوژی در تاریخ 20-22 آبان 1394

11- مشارکت در برگزاری همایش سالانه جامعه جراحان ایران

12- مشارکت با مرکز تحقیقات سرطان در برگزاری هشتمین کنگره بین المللی ثبت سرطان و زیرساخت های برنامه جامع کنترل سرطان(Asia Pacific Organization for Cancer Prevention ) در تاریخ 10-12 آبان 1394